CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Poniżej znajdują się linki do niedzielnych czytań, które są publikowane na stronie internetowej najstarszego polskiego serwisu chrześcijańskiego - "Mateusz".
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nich. Czerwonym kolorem podano myśl przewodnią czytań, aby nawet po dłuższym czasie można było do nich wrócić i odnaleźć interesujący nas aktualnie temat.
Warto jeszcze raz przeczytać to co usłyszeliśmy na niedzielnej Mszy Św., żeby się zastanowić nad tym co Pan Bóg mówi do nas. Na stronie "Mateusz" pomogą nam w tym  komentarze do czytań.
(Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.)

(Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad
wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.)
Komentarz do Ewangelii - wideo
(Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.)
(Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie.)
(„To jest mój Syn umiłowany, Tego słuchajcie”)
(Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.)
(Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.)
(Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.)
(Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.)
(Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.)
(Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.)
(Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.)
(Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech
w was przebywa z całym swym bogactwem.)
(Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.)
(Duch Pana Boga nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.)
(Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.)
(Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie!)
(Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.)
(Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.)
(Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.)
(Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.)
(Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię)
(Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.)
(Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.)
(Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.)
(Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.)
(Bóg wezwał nas przez ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.)
(Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.)
(Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.)
(Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.)
(Słowa, Twoje Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.)
Czytania audio: I Czytanie II Czytanie Ewangelia Rozważanie
(Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.)
(Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki.)
(Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.)
(Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój.)
(Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je, a one idą za Mną.)
(Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.)
(Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.)
Komentarz do Ewangelii - wideo
(Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył a na życie rzucił światło przez Ewangelię.)
Komentarz do Ewangelii - wideo
(Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.)
(Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.)
(Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.)
(Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.)
(Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ogień swojej miłości.)
(Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.)
(Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go,
i do niego przyjdziemy.)
(Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają)
(Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.)
(Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.)
(Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego
Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.)
(Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.)
(Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego,
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.)
(Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego,
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.)
(Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!)
(Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.)
(Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.)
(Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.)
(Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.)
(Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.)
(Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, łaska i prawda przyszły przez Niego.)
(Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.)
(Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.)
(Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech
w was przebywa z całym swym bogactwem.)
(Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.)
(Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.)
(Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy
udzie ujrzą zbawienie Boże.)
(Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.)
(Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.)
(Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.)
(Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki.)
(Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.)
(Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i do niego przyjdziemy.)
(Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.)
(Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania.)
( Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.)
(Otwórz, Panie nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego).
(W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.)
(Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca
swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.)
(Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.)
(Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.)
(Pokładam nadzieję w Panu, ufam jego słowu.)
(Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.)
(Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.)
(Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.)
(Ziarnem jest słowo Boże, a siewca jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.)
(Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.)
(Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą.)
(Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.)
Zesłanie Ducha Świętego
(Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ogień swojej miłości.)
(Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.)
(Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go,
i do niego przyjdziemy.)
(Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.)
(Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce swoje, a one mnie znają)
Czytania na Niedzielę 4 maja 2014 r.
("Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.")
("Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.")
("Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.")
("Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.")
("Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.")
("Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, daj nam wody żywej,
byśmy nie pragnęli.")
("To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!")
("Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.")
("Starajcie się naprzód o królestwo Boże i ojego sprawiedzliwość,
a wszystko będzie wam dodane.")
("Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.")
("Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.")
("Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.")
Czytania audio: II Czytanie Ewangelia
("Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.")
("Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.")
("Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie.")
("Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.")
("Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech w was
przebywa z całym swym bogactwem.")
("Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.")
("Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.")
("Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.")
("Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.")
("Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło")
Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie II Czytanie Ewangelia
("Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.")
Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie II Czytanie Ewangelia
("Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.")
Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie II Czytanie Ewangelia
Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie II Czytanie Ewangelia
Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie II Czytanie Ewangelia
("Kto zawsze i wszędzie z całego serca przebacza innym, nie żyje w grzechu,
bo i jemu Bóg przebacza.")
NOWOŚĆ !!! Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie II Czytanie Ewangelia
("Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.")
NOWOŚĆ !!! Czytania audio - posłuchajcie: I Czytanie II Czytanie Ewangelia
("Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem.")
("Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.")
("Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.")
("Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.")
("Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.")
("Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego.")
("Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.")
("Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa
niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem.")
("Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego.")
("Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.")
("On pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.")
("Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego; każdy, kto
w Niego wierzy, ma życie wieczne.")
("Chwała Ojcu i Synowi, i Dychowi Świętemu, Bogu, który jest i który był
i który przychodzi.")
("Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ogień
swojej miłości.")
("Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.")
("Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i do niego przyjdziemy.")
("Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem")
("Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.")
(" Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.")
("Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.")
("Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych.")
("Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.")
Słowo pasterza- Bp Ignacy Dec - Wobec słowa Bożego
("Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.")
Słowo pasterza-ks. Jakub Dębiec - Dar, który przemienia serce człowieka
("Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa
niech w was przebywa z całym swym bogactwem.")
Słowo pasterza-Abp Józef Michalik - Życzenia na Boże Narodzenie 2012
("Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.")
Słowo pasterza-Bp Henryk Tomasik - Święta Rodzina - idealna wspólnota
("Duch Pana Boga nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.")
Słowo pasterza-Bp Mieczysław Ścisło - Wezwanie do adwentowej radości
("Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo,
które nadchodzi.")
Słowo pasterza-Bp Edward Janiak - Budujemy królestwo prawdy
("Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.")
Słowo pasterza- ks. Jakub Dębiec -  Szczęśliwi, których Pan zastanie czuwających
Słowo pasterza- Bp Zbigniew Kiernikowski - Nie trylko wiele, lecz wszystko
("Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go")
Słowo pasterza- Bp Edward Białogłowski - Wiara jest ze słuchania...
("A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.")
("Kto nie przyjmie Królestwa Bożego tak jak dziecko,
ten nie wejdzie do niego")
Słowo Pasterza - Bp Ignacy Dec: Małżeństwo jedno i nierozerwalne
("Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą,
temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. ")
Słowo Pasterza - Bp Adam Bałabuch: Współdziałanie w odrzucaniu zła i czynieniu dobra
(" Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje")
Słowo Pasterza - Bp Gerard Kusz - Święta ambicja
(" Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!")
Słowo Pasterza -  Bp Piotr Greger - Twórczy dialog Boga
("Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.")
Słowo Pasterza - Bp Grzegorz Ryś: Dobra nowina o małżeństwie
("Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.")
("Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki")
("Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.")
Słowo Pasterza - Bp Artur Miziński: "Szukać Jezusa dla wiary, nie dla chleba"
Słowo Pasterza - Bp Ireneusz Pękalski: "Moc Boga Objawia się dla zbawienia człowieka"
("Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je, a one idą za Mną.")
Słowo Pasterza - ks. Jakub Dębiec: "Wróć do duchowego pionu"
("Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch")
Słowo Pasterza - Bp Adam Bałabuch: "Posłani na wzór Apostołów"
Słowo Pasterza - Bp Ignacy Dec: "Nie odrzucajmy Jezusa"
Słowo Pasterza - Abp Tadeusz Gocłowski: "Nie bój się, tylko wierz"
("Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy,
kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.")
Słowo Pasterza - Bp Krzysztof Zadarko: "Najmniesze ze wszystkich"
(" Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu,
nigdy nie otrzyma odpuszczenia")
Słowo Pasterza - Bp Jan Tyrawa: "Człowiek większy, niż każdy argument"
("Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli")
Słowo Pasterza - Biskup Krzysztof Zadarko: "Nie bądź niedowiarkiem"
Słowo Pasterza - Abp Tadeusz Gocłowski: "Odkupiciel człowieka zwycięzcą śmierci"
Słowo Pasterza - Biskup Stanisław Napierała:  "Hosanna: czy "Ukrzyżuj Go"
("Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia
na tym świecie, zachowa je na życie wieczne")
Słowo Pasterza - Biskup Geradr Bernacki: Z Grekami idziemy do Jezusa
Czytania na niedzielę 18 marca 2012 r. - IV niedziela Wielkiego Postu
("Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego Jednorodzonego, każdy,
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.")
Słowo Pasterza - Biskup Jan Tyrawa - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 11 marca 2012 r. - III niedziela Wielkiego Postu
("Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!")
Słowo Pasterza - Biskup Gerard Kusz - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 4 marca 2012 r. - II niedziela Wielkiego Postu
("To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie"- Przemienienie Pańskie)
Słowo Pasterza - Biskup Antoni Długosz - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 26 lutego 2012 r. - I niedziela Wielkiego Postu
("Nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które pochodzi z
ust Bożych")
Słowo Pasterza - Arcybiskup Józef Michalik - link: www.episkopat.pl/
Słowo Pasterza - Biskup Stanisław Janusz Stepnowski - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 19 lutego 2012 r. - VII niedziela zwykła
( Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem)
Słowo Pasterza - Arcybiskup Stanisław Budzik - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 12 lutego 2012 r. - VI niedziela zwykła
("Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie")
Słowo Pasterza - Biskup Stefan Regmunt - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 5 lutego 2012 r. - V niedziela zwykła
("Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby")
Słowo Pasterza - Arcybiskup Damian Zimoń - link:  www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 29 stycznia 2012 r. - IV niedziela zwykła
("Nowa nauka z mocą" )
Słowo Pasterza - Arcybiskupa Stanisława Nowaka - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 22 stycznia 2012 r. - III niedziela zwykła
(Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię )
Słowo Pasterza - Biskupa Antoniego Dydycz - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 15 stycznia 2012 r. - II niedziela zwykła
(Znaleźliśmy Mesjasza)
Słowo Pasterza - Biskupa Piotra Gregera - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 8 stycznia 2012 r. - Uroczystość Chrztu Pańskiego
(Łaska Chrztu)
Słowo Pasterza - Biskupa Kazimierza Grudy - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 1 stycznia 2012 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
(Maryja nieustannie przpomina nam, że to nasze serce jest miejscem,
w którym przyjmujemy Boga lub Go odrzucamy)
Czytania na niedzielę 25 grudnia 2011 r. - Narodzenie Pańskie
(Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami)
Życzenia pasterskie Biskupów Toruńskich - link: diecezja-torun.pl/zyczenia-pasterskie-na-uroczystosc-bozego-narodzenia-4/
Słowo pasterskie Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 18 grudnia 2011 r. -  IV niedziela Adwentu
(Oto Ja służebnica pańska, niech Mi się stanie według twego słowa !)
Słowo pasterskie ks. Jakuba Dębiec - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 11 grudnia 2011 r. -  III niedziela Adwentu
(Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim)
Słowo pasterskie na III niedzielę Adwentu Biskupa Józefa Wysockiego - link: www.episkopat.pl/
Słowo pasterskie Biskupa Toruńskiego Andrzeja Susukiego - link: diecezja-torun.pl/pasterskie-slowo/
Czytania na niedzielę 4 grudnia 2011 r. -  II niedziela Adwentu
(Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki)
Słowo biskupa na niedzielę - linkwww.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 27 listopada 2011 r. -  I niedziela Adwentu
( Czuwajcie !)
Słowo biskupa na niedzielę - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 20 listopada 2011 r. - Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata
(Wszysto, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili)
Słowo biskupa na niedzielę - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 13 listopada 2011 r. - XXXIII niedziela zwykła
(Jak wykorzystać talenty otrzymane od Boga)
Słowo biskupa na niedzielę - link: www.episkopat.pl/
Czytania na niedzielę 6 listopada 2011 r. - XXXII niedziela zwykła
(Czuwajcie i bądźcie gotowi)
Czytania na niedzielę 30 października 2011 r. - XXXI niedziela zwykła
(Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony)
Czytania na niedzielę 23 października 2011 r. - XXX niedziela zwykła
(Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.)
Czytania na niedzielę 16 października 2011 r. - XXIX niedziela zwykła
("Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga")
Czytania na niedzielę 9 października 2011 r. - XXVIII niedziela zwykła
(Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych)
Czytania na niedzielę 2 października 2011 r. - XXVII niedziela zwykła
(Kamień odrzucony przez budujących, stał się głowicą węgła)
Czytania na niedzielę 25 września 2011 r. - XXVI niedziela zwykła
(Kto spełnia wolę Ojca, ten nie obiecuje, ale czyni)
Czytania na niedzielę 11 września 2011 r. - XXIV niedziela zwykła
(Przebaczenie)
Czytania na niedzielę 4 września 2011 r. - XXIII niedziela zwykła
("Upomnij sewgo brata")
Czytania na niedzielę 28 sierpnia 2011 r. - XXII niedziela zwykła
("Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie swój krzyż i nich Mnie naśladuje")
Czytania na niedzielę 21 sierpnia 2011 r. - XXI niedziela zwykła
("Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego")
Czytania na niedzielę 14 sierpnia 2011 r. - XX niedziela zwykła
(Potęga pokornej modlitwy)
Czytania na niedzielę 7 sierpnia 2011 r. - XIX niedziela zwykła
(Z Bogiem można wszystko, bez Boga nic)
Czytania na niedzielę 31 lipca 2011 r. - XVIII niedziela zwykła
(Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych)
Czytania na niedzielę 24 lipca 2011 r. - XVII niedziela zwykła
(Królestwo Niebieskie warte jest wysokiej ceny)
Czytania na niedzielę 17 lipca 2011 r. - XVI niedziela zwykła
(Złem nie należy się zajmować, skoncentrować się trzeba na pielęgnowaniu dobra)
Czytania na niedzielę 10 lipca 2011 r. - XV niedziela zwykła
(Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki)
Czytania na niedzielę 3 lipca 2011 r. - XIV niedziela zwykła
(Przyjdźcie do Mnie, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię)
Czytania na niedzielę 26 czerwca 2011 r. - XIII niedziela zwykła
(Krzyż każdego człowieka przepustką do zbawienia)
Czytania na niedzielę 12 czerwca 2011 r. - Niedziela Zesłania Ducha Świętego
(Różne są dary łasku, lecz ten sam Duch)
Czytania na niedzielę 6 czerwca 2011 r. - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
(A o to Ja jestem z wami przez wszystkie dnia, aż do skończenia świata)
Czytania na niedzielę 22 maja 2011 r. - V Niedziela Wielkanocna
("Ja jestem drogą i prawdą i życiem")
Czytania na niedzielę 15 maja 2011 r. - IV Niedziela Wielkanocna
(Jezus bramą do Nieba)
Czytania na niedzielę 8 maja 2011 r. - III Niedziela Wielkanocna
(Na drodze do Emaus - sens zawiedzionej nadziei)
Czytania na niedzielę 1 maja 2011 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
(Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli)
Czytania na niedzielę 24 kwietnia 2011 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
(Zmartwychwstanie Pana Jezusa)
Czytania na niedzielę 17 kwietnia 2011 r. - Niedziela Palmowa
(Męka Pańska)
Czytania na niedzielę 10 kwietnia 2011 r. - piąta niedziela Wielkiego Postu
("Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, chocby i umarł żyć będzie" )
Czytania na niedzielę 3 kwietnia 2011 r. - czwarta niedziela Wielkiego Postu
(Otwórzmy się na Boże działanie)
Czytania na niedzielę 27 marca 2011 r. - trzecia niedziela Wielkiego Postu
(Chrystus jest źródłem wody żywej, która prowadzi do zbawienia)
Czytania na niedzielę 20 marca 2011 r. - druga niedziela Wielkiego Postu
("To jest mój Sym umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie")
Czytania na niedzielę 13 marca 2011 r. - pierwsza niedziela Wielkiego Postu
(Wielki Post - sprawdzenie i udoskonalenie siły ducha)
Czytania na niedzielę 6 marca 2011 r. - dziewiąta niedziela zwykła
(Wiarą trzeba objąć wszystkie dziedziny życia człowieka, poprzez wwpełnianie woli
Boga, a nie tylko wyznawać ją zewnętrznie, poprzez modlitwę, czy posługę.)
Czytania na niedzielę 27 lutego 2011 r. - ósma niedziela zwykła
(Tylko człowiek małej wiary martwi się o siebie -
"Starajcie się naprzód o królestwo (Boga), a to wszystko będzie wam dane")
Czytania na niedzielę 20 lutego 2011 r. - siódma niedziela zwykła
("Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie")
Czytania na niedzielę 13 lutego 2011 r. - szósta niedziela zwykła
(Prawo Boże jest doskonałe - należy je wypełniać, a nie zmieniać)
Czytania na niedzielę 6 lutego 2011 r. - piąta niedziela zwykła
(Główne zadanie chrześcijan - objawienie światu Boga, poprzez swoje życie)
Czytania na niedzielę 30 stycznia 2011 r. - czwarta niedziela zwykła
(Osiem błogosławieństw - drogą do zbawienia)
Czytania na niedzielę 23 stycznia 2011 r.- trzecia niedziela zwykła
(Wzywanie do nawrócenia - najważniejsza misja Kościoła)
Czytania na niedzielę 16 stycznia 2011 r.- druga niedziela zwykła
(Jeżeli ktoś twierdzi, że wiara jest jego prywatną sprawą, tzw.:
"wierzący i niepraktykujący", to znaczy, że nie posiada on wiary)
Czytania na niedzielę 9 stycznia 2011 r.- Niedziela Chrztu Pańskiego
("Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie"
- wielkie objawienie nad brzegami Jordanu)
Czytania na niedzielę 2 stycznia 2011 r. - druga niedziela po Narodzeniu Pańskim
(Chrześcijanin - człowiek mądry mądrością Bożą)
Czytania na niedzielę 26 grudnia 2010 r. - Boże Narodzenie,
Niedziela Świętej Rodziny
(Spokój ducha Świętej Rodziny)
Czytania na niedzielę 19 grudnia 2010 r.- czwarta Niedziela Adwentu
(Narodzenie Zbawiciela)
Czytania na niedzielę 12 grudnia 2010 r.- trzecia niedziela Adwentu
(On sam przychodzi, by was zbawić)
Czytania na niedzielę 5 grudnia 2010 r.-druga niedziela Adwentu
(Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie)
Czytania na niedzielę 28 listopada 2010 r.- pierwsza niedziela Adwentu
(Bądźcie gotowi...)
Czytania na niedzielę 21 listopada 2010 r. - Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
(Tajemnica wielkości Bożej)
Czytania na niedzielę 14 listopada 2010 r. - 33 niedziela zwykła
("Strzeżcie się, aby was nie zwiedziono")
Czytania na niedzielę 7 listopada 2010 r. - 32 niedziela zwykła
(Życie po śmierci - zmartwychwstanie umarłych)
Czytania na niedzielę 31 października 2010 r. - 31 niedziela zwykła
(Nawet największy grzesznik może dostąpić miłosierdzia Bożego)
Czytania na niedzielę 24 października 2010 r. - 30 niedziela zwykła
(Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto sie uniża będzie wywyższony)
Czytania na niedzielę 17 października 2010 r. - 29 niedziela zwykła
(Jak się modlić)
Czytania na niedzielę 10 października 2010 r. - 28 niedziela zwykła
(Potrzeba okazywania wdzięczności)
Czytania na niedzielę 3 października 2010 r. - 27 niedziela zwykła
(Wszechmoc wiary - zawierzenia Bogu)
Czytania na niedzielę 26 września 2010 r. - 26 niedziela zwykła
(Niewola bogactwa, a duch ubóstwa)